`bsD17(R|PQ)
kmdwsl

k1-2l k3-4l k5-6l k7-8l k9-10l k11-12l k13-14l k15-16l k17-18l k19-20l k21-22l k23-24l k25-26l k27-28l k29-30l k31-32l k33-34l k35-36l k37-38l

Aڃ}Ksno